خانه / دوره زبان عمومی (‏GE‏)‏

این بخش فونداسیون زبان شما را به بهترین وجه و سریعترین زمان ممکن تقویت می کند. این دوره دروازه ورودی سیستم آموزشی ما بوده و از ۸ ترم ۱۲ جلسه ای یک ماهه تشکیل شده است. طبق استراتژی آموزشی ما، تمرکز این ۸ ترم بر ریدینگ می باشد اما تمرین های بی نظیر لیسنینگ و اسپیکینگ و منابع فوق العاده لغت نیز از نظر غافل نمانده است.

سیلابس اثبات شده ما حاصل سال ها تجربه آموزش با هزاران زبان آموز بوده و بر ۴ اصل جامعیت، نظام مندی، هدفمندی، و استمرار پایه گذاری شده است.

در یک کلمه، هدف ما تقویت (تجربه ی زبانی language experience) شماست. درصورتی که این تجربه حاصل شود، افق دید شما نسبت به یادگیری زبان انگلیسی گسترده تر و گسترده تر می گردد که بر پایه آن می توان هر دوره تخصصی دیگری را از جمله آزمون های معتبر بین المللی یا هر هدف دیگری را بنا کرد.